Rozvoz obědů

Objednávky obědů – Jaroslava Kubásková
Tel.: 778 095 906
E-mail: obedy.kpz@email.cz

(pondělí až čtvrtek od 10 – 15hod. V pátek od 10 – 12hod.)

Kancelář – vyúčtování obědů – Šárka Radilová
Tel.: 778 095 645
Email: administrativa.kpz@email.cz

(pondělí a středa od 8 – 15hod.)

Jsme schopni zavést obědy do těchto obcí:
Vestec, Praha – Libuš, Praha – Písnice, Jesenice, Dolní Břežany, Ohrobec, Dobřejovice, Zvole, Březová – Oleško, Radějovice, Velké Přílepy, Statenice, Holubice – Kozinec, Tursko, Lichoceves

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DOVOZ OBĚDŮ

1) Dodavatel:

Služby KPŽ s.r.o., IČ: 050 02 427, se sídlem: Hlavní 806, 251 68, Hlubočinka Sulice, spis. zn. C 256364 vedená u Městského soudu v Praze, zastoupena: Lenka Klestilová, jednatelka (dále Dodavatel).

2) Popis služby:

Prodej a doprava chlazených balených obědů k zákazníkovi (dále zboží). Zboží Dodavatel nakoupí u svých smluvních partnerů  a zákazníkovi bude dodáváno v každý pracovní den v době mezi 9 a 13 hodinou.

3) Zákazník:

Zákazníkem může být jakákoliv zletilá osoba, která provede písemnou nebo elektronickou registraci u dodavatele. Registrace zákazníka nezavazuje k odběru služby. Podmínkou poskytnutí služby je, že místo dodání je uvedeno v seznamu obcí, kde se služba poskytuje nebo místo leží na rozvozové trase. Pokud jsou Zákazníci manželé, je ve vztahu k dodavateli platné právní jednání každého z nich.

4) Postup objednávání:

Zákazník si na základě jídelního lístku doručeného mu emailem nebo v rámci rozvozu objednává z nabídky Dodavatele obědy, a to tak, že na jídelní lístek zakroužkuje jednotlivé obědy, vyznačí počty, na lístku vyplní hůlkovým písmem své jméno a lístek podepíše. Takto označený lístek jako objednávku nejpozději do pátku předchozího týdne předá zákazník Dodavateli, a to buď v tištěné podobě nebo elektronicky na obedy.kpz@email.cz. Jídelní lístky se samostatně zaváží a u zákazníka vyzvedávají pouze v rámci závozu obědů, nikoliv samostatným závozem. Pokud zákazník neobdrží jídelní lístek, provede objednávku telefonicky na tel. čísle 778 095 906.  Jednotlivé obědy budou dodávány na dodací adresu vyplněnou zákazníkem na této objednávce, nejpozději do 13. hodiny příslušného dne. Pokud Zákazník zboží osobně nepřevezme, je Dodavatel oprávněn použít náhradní způsob dodaní obědů (např. taška se zbožím se zavěsí na kliku dveří).  Změny v objednávkách jsou nepřípustné, výjimku tvoří vážné důvody na straně Zákazníka, např. nenadálá hospitalizace, kdy je přípustné změnu nahlásit max. 24 hodin.

5) Kvalita a reklamace:

a)

Dodavatel obědy dodává v uzavřených obalech a chlazené. Zákazník je oprávněn odmítnout převzít oběd, jehož obal je narušen (nevztahuje se na polévky). V případě náhradního způsobu doručení vzhledem k možným změnám v kvalitě zboží způsobeného přechováváním v nevhodné teplotě ručí dodavatel za kvalitu a zdravotní nezávadnost oběda, pouze do chvíle doručení. Pokud si zákazník oběd nepřevezme osobně a oběd mu bude ponechán na náhradním místě, neručí od této chvíle dodavatel za ztrátu nebo poškození jídla a zákazník nemůže požadovat po dodavateli náhradu.

b)

Dodavatel neručí za nutriční hodnoty nebo chuťové vlastnosti Zboží. Zavazuje se však vyřizovat s výrobci případné stížnosti na kvalitu a reklamace. V případě sporu o množství nebo druh zboží je podkladem řešení vždy objednávka, u telefonických objednávek není reklamace možná.

c)

V případě reklamace dodaného jídla odebere řidič dodavatele jídlo zpět v den dodávky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a jídlo bude fakturováno v plné výši.

6) Cena, platební podmínky od 01.05.2023

Občanům obcí se poskytuje sleva.

a)

Základní cena oběda se stanovuje na 117,- Kč včetně DPH, pokud není stanoveno jinak. Vyplněním Objednávky s vyznačenou cenou Zákazník na změnu ceny přistupuje.

b)

K ceně oběda Dodavatel účtuje dopravné, a to ve výši 35,- Kč vč. DPH za každý první oběd dodaný do jednoho dodacího místa v témže dni, za každý druhý a další oběd Dodavatel účtuje dopravné ve výši 10,- Kč vč. DPH. Dopravné se účtuje vždy kromě výjimek uvedených níže. Vyúčtování obědů se klientům posílá týdně, občanům Vestce se účtují obědy jednou měsíčně.

c)

Výjimky ze základní ceny:
Občanům Vestce (dle podmínek Obecního úřadu) se poskytuje sleva ve výši 95,- Kč (dopravné 35,-Kč a 60,-Kč oběd) ze základní ceny na částku 57,- Kč včetně DPH. Tato sleva bude přiznávána, pokud bude Obec Vestec na tuto slevu přispívat. Občanům Dobřejovic (dle podmínek Obecního úřadu) se poskytuje sleva ve výši 55,-Kč (dopravné 35,-Kč a 20,-Kč oběd) ze základní ceny na částku 97,-Kč včetně DPH. Tato sleva bude přiznávána, pokud bude Obec Dobřejovice na tuto slevu přispívat.

d)

Výjimky z dopravného:
Dopravné neplatí občané obcí Vestec, Dolní Břežany a jejich spádové obce, Velké Přílepy, Holubice, Tursko, Dobřejovice, Statenice, Radějovice, Zvole. Občané Jesenice a Ohrobce a jejich spádových obcí platí dopravné ve výši 11,-Kč vč. DPH za každý dodaný oběd. Občané MČ Praha – Libuš platí dopravné ve výši 17,- Kč vč. DPH za každý dodaný oběd. Tato sleva bude přiznávána, pokud budou příslušné obce na tuto slevu přispívat a službu podporovat. Vzhledem k rozdílným podmínkám podpory jednotlivými obcemi není poskytnutí slev nárokové a klientovi může být bez odůvodnění účtována základní cena. V případě firemních zákazníků, kteří odebírají 10 a více obědů denně na téže adrese bude dopravené stanoveno individuálně. Dopravné – pokud počet dotovaných jídel překročí podmínky dotace od obce, bude klientovi účtováno dopravné 35,-Kč za každé jídlo bez ohledu na souběh dovezených jídel v jednom dni.

e)

Dodavatel vystaví daňový doklad podle způsobu úhrady Zákazníkem. Zákazníkovi, který hradí převodem na účet, bude zaslána faktura, a to elektronicky. Splatnost vyúčtování je 5 dní. Zákazníkovi, který hradí hotově, bude vystaven pokladní doklad EET, který bude předán oproti úhradě.

f)

V případě prodlení delšího než 5 dnů po datu splatnosti je zákazník oprávněn vystavit a Dodavateli zaslat upomínku platby, která není zpoplatněna. Upomínka se zasílá elektronicky nebo předává osobně prostřednictvím zaměstnance Dodavatele.

g)

V případě prodlení delšího než 30 dnů nebo v případě 3 neuhrazených pohledávek má Dodavatel právo dodávku Zboží zákazníkovi dočasně přerušit. Zároveň je oprávněn mu zaslat Předžalobní upomínku, která je zpoplatněna částkou 500,- Kč + DPH. K obnově dodávek dojde v takovém případě teprve po úhradě všech pohledávek Dodavatele za Zákazníkem.

h)

Osobní údaje Zákazníka poskytnutá na základě registrace jsou zpracovávané pouze v rozsahu nezbytně potřebném pro objednávání, doručování a účtování obědů, tj. pro účely plnění smlouvy. Data jsou přechovávána pouze po dobu nezbytně nutnou a po splnění účelu jsou mazána. Písemné objednávky Dodavatel skartuje ihned po jejich zaplacení. Osobní údaje Zákazníka jsou chráněna vnitřní směrnicí Dodavatele a zásadně nejsou poskytována třetím osobám pro účely jejich marketingu. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel zpracovává osobní údaje z důvodu plnění této smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů – General Data Protection Regulation (GDPR). Zájemce, pokud se jedná o fyzickou osobu, v postavení Subjektu údajů má pak právo zejména na 1) přístup k osobním údajům, 2) opravu, resp. doplnění, 3) na výmaz, 4) na omezení zpracování, 5) na přenositelnost údajů, 6) vznést námitku, 7) nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování. Kontaktní osobou zprostředkovatele pro zpracování osobních údajů je jednatelka Dodavatele.

7) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 01.05.2023 do odvolání.

Sulice – Hlubočinka dne 01.05.2023

Lenka Klestilová, MBA, MCS
jednatelka Služby KPŽ s.r.o.

01. 12. 2022

Ve Vestci dne 1. 12. 2022

 

Vážení odběratelé,

naše společnost Vám dováží balené obědy. Dodavatel nám bohužel oznámil, že od 1. 4. 2023 zdražuje opět základní cenu dodaných jídel o 7,- Kč.

Proto i my musíme zvýšit koncové ceny dodávaných obědů. S účinností od 1. 5. 2023 navyšujeme základní cen oběda na 117,- Kč.

Přehled o tom, kolik budete platit, naleznete v aktualizovaných všeobecných obchodních podmínkách na jídelním lístku.

Věříme, že nutnost tohoto opatření pochopíte a zachováte nám nadále svoji přízeň.

S přáním hezkého dne,

Lenka Klestilová, MBA, MCS
ředitelka

28.10.2020

Vzhledem k nástupu druhé vlny Korony a v rámci pomoci nově zrekonstruované Vestecké restaurace „U Klimešů“,  jsme se rozhodli spojit síly a nastartovat nový projekt „Zůstaňte doma“.

Nový projekt, by spočíval v rozšíření naši nabídky obědů, o další tři jídla a to právě od zmiňované restaurace. Jídelníčky najdete na našem webu: www.kvalitnipodzimzivota.cz .

Zároveň je Vám k dispozici naše kolegyně Jarka Kubásková – Tel: 778 095 906, e-mail: obedy.kpz@email.cz

Jsme schopni zavést obědy do těchto obcí:
Vestec, Herink, Dobřejovice, Jesenice, Hrnčíře,  Zlatníky, Kunratice, Libuš, Písnice, Dolní Břežany, Ohrobec, Zvole, Březová Oleško, Jirčany, Sulice,  Radějovice.

Cílem projektu je podpořit omezení kontaktů a zároveň pomoci Vestecké restauraci, která nám po nezbytně nutnou dobu bude dodávat obědy za zvýhodněných cenových podmínek.

Do této akce, se mohou zapojit všichni, bez rozdílu věku, kteří v současné době zůstali doma a uvítali by dovoz obědů, přímo do domácnosti.

11.09.2019

Ve Vestci dne 11.09.2019

 

Vážení spotřebitelé, dámy a pánové,

naše společnost Vám dováží balené obědy. Víme, že to děláme dobře, o čemž svědčí skutečnost, že počet našich zákazníků a jimi odebraných jídel neustále stoupá.

Dodavatel nám oznámil, že ke dni 1.10.2019 vzhledem k růstu cen surovin a energií zdražuje základní cenu dodaných jídel o 5,- Kč. Proto i my musíme zvýšit koncové ceny dodávaných obědů, a to o stejnou částku, tj. o 5 Kč s účinností od 30.9.2019 u klientů, kterým účtujeme dodané obědy týdně a od 1.10.2019 u klientů z Vestce. Přehled o tom, kolik budete platit, naleznete v aktualizovaných všeobecných obchodních podmínkách na druhé straně tohoto dopisu. Cenu dopravy ani podmínky, za kterých obědy dodáváme, prozatím nebudeme měnit.

Věřím, že nutnost tohoto opatření pochopíte a zachováte nám nadále svoji přízeň. 

S pozdravem

 

Lenka Klestilová, jednatelka