Náhradní plnění

Důvod vzniku

Sociální podnik Služby KPŽ s.r.o. vznikl na podporu pečovatelské služby Kvalitní podzim života, z. ú., která je zatím finančně nesamostatná. Od činnosti sociálního podniku si slibujeme lepší finanční zajištěnost pečovatelské služby. Sociální podnik bude zaměřen na rozvoz obědů, úklidové práce, řemeslné práce a povoznictví.

Cíl

Cílem sociálního podniku Služby KPŽ, s.r.o. je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, a to dlouhodobě nezaměstnané osoby nad 6 měsíců evidence, matky po čerpání mateřské dovolené, osoby čerpající dávky hmotné nouze a státní sociální podpory, osoby do 25 let věku a nad 50 let věku vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání, osoby se zdravotním znevýhodněním – postižením (dále též jako “osoby ze znevýhodněných skupin”). Služby bude nabízet jak jednotlivcům, tak společnostem, kterým bude nabízet tzv. náhradní plnění. Bude působit v místní oblasti (Vestec a okolí) a podporovat tak místní komunitu.

Sociální podnik existuje za účelem trojího prospěchu. A to ekonomického (zisky budou investovány opět do podniku a do pečovatelské služby Kvalitní podzim života, z.ú. na podporu péče o seniory), sociálního (zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce) a environmentálního (podpora místních společností a komunit).

Společnost Služby KPŽ, s.r.o. jsou od samého začátku koncipovány jako sociální podnik tudíž na své služby či produkty mohou nabízet náhradní plnění.

Co je náhradní plnění, kdo ho může poskytovat a kdo ho využívá?

Náhradní plnění je právní nástroj, podporující zaměstnanost lidí se zdravotním postižením, která je ukotvena v Ústavě České republiky a v Zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Podle zákona má každá právnická osoba s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnat jednoho člověka se zdravotním postižením, odebrat v rámci náhradního plnění výrobky a služby v hodnotě 166 000 korun, nebo odvést do státního rozpočtu pokutu téměř 60 000 korun.

Náhradní plnění může poskytovat zaměstnavatel, který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením, a je obvykle příjemcem příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, podle výše zmíněného zákona.

Naplňování principů sociálního podniku

Společensky prospěšný cíl

Společnost se zavazuje naplňovat společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, a to dlouhodobě nezaměstnané osoby nad 6 měsíců evidence, matky po čerpání mateřské dovolené, osoby čerpající dávky hmotné nouze a státní sociální podpory, osoby do 25 let věku a nad 50 let věku v evidenci uchazečů o zaměstnání, osoby se zdravotním znevýhodněním – postižením (dále též jako „osoby ze znevýhodněných skupin“). Společnost se naplňováním následujících cílů stává sociálním podnikem.

Sociální prospěch

Společnost se zavazuje zaměstnávat více než 30% (slovy: třicet procent) zaměstnanců uvedené cílové skupiny osob ze znevýhodněných skupin, přičemž informace o tom budou veřejně přístupné. Společnost se zavazuje, že bude podporovat své zaměstnance – osoby ze znevýhodněných skupin s ohledem na jejich specifické potřeby a pracovní rozvoj. Společnost se zavazuje k účasti svých zaměstnanců a členů na směrování a rozvoji sociálního podniku, že je bude pravidelně a systematicky informovat o chodu podniku, výsledcích hodpodaření a o naplňování společensky prospěšných cílů, s tím, že zaměstnanci a členové budou moci též participovat na směřování podniku. Společnost se zavazuje vzdělávat své zaměstnance – osoby ze znevýhodněních skupin dle individuálních možností.

Ekononický prospěch

Společnost se zavazuje více než 50% (slovy: padesát procent) svého případného zisku generovaného ze svých podnikatelských aktivit reinvestovat do rozvoje sociálního podniku a naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů, s tím, že informace o využití případného zisku bude veřejně dostupná. Společnost bude dlouhodobě usilovat o ekonomickou udržitelnost sociálního podniku. Manažerské řízení sociálního podniku bude nezávislé na jeho vlastníkovi. Tržby z prodeje výrobků nebo služeb budou tvořit alespoň 30% (slovy: třicet procent) z celkových výnosů podniku.

Environmentální prospěch

Společnost se zavazuje ve svých činnostech dodržovat ekologické zásady, a to třídit odpad, využívat úsporné zdroje energie, efektivně nakládat se spotřebním materiálem a energiemi.

Místní prospěch

Společnost se orientuje na místní a regionální potřeby a přednostně využívá místní zdroje v podobě zaměstnávání místních obyvatel a nákupu od místních či regionálních dodavatelů. Společnost se zavazuje participovat na rozvoji regionu a podporovat smysl pro sociální zodpovědnost místních a regionálních aktérů (veřejné instituce, poskytovatelé sociálních a návazných služeb, školy, soukromé podnikatelské subjekty, neziskové organizace), s nimiž bude komunikovat a spolupracovat.

Služby, které lze v rámci náhradního plnění čerpat:

  • Rozvoz obědů do firem. Zajišťujeme rozvozy i pro firmy v případě, že firma splňuje podmínky pro nás dostupných lokalit a minimální odběr 10ti jídel.
  • Úklidové služby pro firmy. Přijímáme stálé zakázka na pravidelný úklid administrativních budov.
  • Nákup a prodej eco produktů. Organizace nově realizuje nákup a prodej eco produktů. Začínáme prodejem s produkty určených pro gastro a dále pak úklidovými prostředky.