Pečovatelská služba

Péči poskytujeme v lokalitách

 • Jesenice, Sulice, Vestec, Průhonice, Zlatníky 
 • Písnice, Libuš
 • Dolní Břežany, Ohrobec, Březová – Oleško
 • Velké Přílepy, Roztoky, Praha-Lysolaje, Tursko
 • Vrané nad Vltavou, Hvozdnice.

Péči poskytujeme od pondělí do neděle v čase od 7 do 19hod.

Jak se stát naším klientem?

Zájemce kontaktuje Kvalitní podzim života, z. ú.

O zprostředkování pečovatelské služby může zájemce požádat osobně nebo telefonicky u vedoucí na tel.: 774 975 308 nebo na tel.: 778 095 716, případně u sociálního pracovníka tel.: 603 886 531, zprostředkovaně také u pečovatelek. Zájemce předběžně sdělí, co by od KPŽ potřeboval. Pokud spadá do cílové skupiny, je se zájemcem sjednána schůzka u něj doma.

Kontaktovat pečovatelskou službu může v době od Po-Pá od 7-17hod. Domluvíte si schůzku se sociálním pracovníkem, který přijede za Vámi domů.  Sociální pracovník bude respektovat Vaše soukromí a bez Vašeho svolení nebude vstupovat nikam, kam ho nepustíte. Bude se zajímat o Vaši situaci, o to, co zvládáte sami a s čím potřebujete pomoci. Představí Vám naši sociální službu a sdělí Vám, zda spadáte do tzv. cílové skupiny (okruhu osob, kterým je služba určena). V případě, že ne, poradí Vám, kam jinam se obrátit. Pokud ano, je potřeba, abyste podepsali s naší organizací smlouvu. Tím se stáváte naším klientem. Bez smlouvy bohužel službu poskytovat nemůžeme.

Co je obsahem smlouvy a jak probíhá její podepisování?

Smlouva je velmi důležitým dokumentem. Upravuje práva a povinnosti jednotlivých stran. Obsahem smlouvy je, jaké služby pečovatelská služba poskytuje, jaké služby chcete poskytovat konkrétně Vy, stanovuje místo a čas poskytování služby, výši a způsob úhrady, výpovědní důvody a lhůty, pravidla poskytování služby a ochranu osobních údajů. Pro účely smlouvy je potřeba znát Vaše jméno a příjmení, datum narození a bydliště. Podepsáním smlouvy dáváte poskytovateli souhlas se zpracováním těchto údajů. Z organizačních důvodů je ještě potřeba znát nějaký kontakt na Vás nebo někoho z rodiny, především telefon, případně také e-mail.

Smlouvu podepisuje pokud možno člověk, kterému je následně péče poskytována. Pokud je daný člověk omezen svéprávnosti, smlouvu musí podepsat jeho zákonný zástupce, případně musíte mít vyřízenou plnou moc. Před podepsáním smlouvy je potřeba, aby s ní byl budoucí klient srozumitelně a pochopitelným způsobem seznámen (i v případě, pokud za něj podepisuje smlouvu zákonný zástupce). Sociální pracovník Vám předloží text smlouvy (na vyžádání lze text smlouvy poslat také předem prostřednictvím e-mailu). Budete-li o to mít zájem, domluví s Vámi další schůzku, do které budete mít čas smlouvu si v klidu celou projít, abyste se necítili pod tlakem při jejím uzavírání.

Při další schůzce s Vámi sociální pracovník smlouvu znovu projde a vše Vám vysvětlí. Můžete si připravit případné dotazy.  Do smlouvy společně vyplníte, jaké činnosti budete chtít od pečovatelské služby poskytovat.

Ve většině případů za Vámi společně se sociálním pracovníkem přijede také vedoucí pečovatelka, která s Vámi rovnou domluví, kdy chcete, aby Vám byla péče poskytována. V rámci našich možností Vám péči budeme poskytovat v čase, který si určíte Vy sami. Sociální pracovník s Vámi sestaví Váš individuální plán. V něm je uvedeno, co ještě zvládáte sami a s čím konkrétně chcete pomoci. Stanovíte si cíl, kterého budeme společně dosahovat. 

Základní informace

Posláním pečovatelské služby Kvalitní podzim života, z. ú. je vytváření klidného a bezpečného života seniorům se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Poskytujeme dostupné, kvalitní sociální služby, zaměřené na podporu fyzických a psychosociálních dovedností uživatelů našich služeb. Při poskytování našich služeb dbáme na důstojnost a jedinečnost každého uživatele.  

Poskytování služeb vychází z osobních cílů a potřeb uživatelů a je postaveno především na vnitřních zdrojích služeb pro osoby, které potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb.

K cílům služeb vedoucím k naplnění poslání poskytované služby patří:

  • poskytování kvalitní pečovatelské služby na základě plánování, vycházející z individuálních potřeb uživatelů a poskytování co nejkvalitnější péče vzhledem k cílové skupině;
  • ochrana práv uživatelů;
  • vytvoření příjemného a vstřícného prostředí;
  • podpora udržení co nejužšího kontaktu s rodinou a blízkými;
  • podpora způsobu života, který se co nejvíce blíží dosavadnímu způsobu života uživatele;
  • zajišťování možnosti využívat místní instituce;
  • zajištění bezpečné a odborné služby;
  • snižovaní následků nepříznivé situace klientů, pro kterou nás vyhledali;
  • chránit klienty před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované služby;
  • podporovat uživatele služeb v soběstačnosti;
  • vzdělávání personálu, zejména v oblasti komunikace a zvládání obtížných situací a reakcí při jednání s uživateli služeb.

Cílová skupina

  • senioři;
  • občané, kterým byl přiznán starobní či invalidní důchod;
  • občané se zdravotním postižením;
  • občané se sníženou mobilitou;
  • občané, kteří potřebují pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Služba není určena

  1. osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči lékaře v lůžkovém zdravotnickém zařízení;
  2. osobám v akutní fázi infekčního onemocnění;
  3. osobám, které by ohrožovaly sebe a své okolí;
  4. osobám, které nespadají do cílové skupiny.

Základní činnosti

V rámci pečovatelské služby Vám budou poskytovány podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 6 vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění, tyto základní činnosti:

A) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

  1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
  4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

B) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

  1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  3. pomoc při použití WC,

C) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

  1. dovoz nebo donáška jídla není poskytována jako sociální služba,
  2. pomoc při přípravě jídla a pití,
  3. příprava a podání jídla a pití,

D) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

  1. běžný úklid za klientem,
  2. běžné nákupy a pochůzky,
E) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
  2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Od 15.4.2016 provozujeme novou službu – půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

Více informací včetně katalogu s nabízenými pomůckami najdete v části Půjčovna pomůcek na tomto webu.

Senior transport

Jako další fakultativní službu jsme zavedli přepravu lidí s handicapem.

Cena služby – vozidlo s řidičem
Doprava ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17,-Kč/Km

Objednávání služby:

Služba je určena pouze pro klienty organizace, objednává se minimálně týden předem, a to telefonicky na tel.: 774 975 308 nebo 778 095 716. Poskytovatel vždy objednávku služby klientovi potvrdí. Služba je řádně objednána jen v případě, pokud klient od poskytovatele obdrží potvrzení objednávky služby v daném termínu.

S účinností od 1.1.2023 se na základě vyhlášky MPSV č. 34/2022 Sb., kterou se mění vyhláška 505/2006 Sb. v platném znění, upravuje výše úhrady za péči a asistenční služby uvedené v § 6 této vyhlášky a to z částky 135,- Kč/hod. na částku 155,- Kč/hod. základní péče.

Částka 135,- Kč/hod je účtována nad 80 hodin péče za kalendářní měsíc.

Nová výše úhrad za péči bude účtována od měsíce března 2023.

Poskytovatel

Kvalitní podzim života, z.ú.
se sídlem Hlavní 806, 251 68, Hlubočinka Sulice, IČ: 033 38 878, zapsaná v ústavním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddílu U, vložka 70
tel.: +420 778 095 645, e-mail: klestilova.kpz@email.cz
vydává tento Sazebník úhrad služeb

Úhrada služeb - základní činnosti

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby (dle § 6 vyhlášky 505/2006 Sb., ) budou Uživateli účtovány v sazbě 155,- Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času.

Pokud celkový rozsah péče v daném měsíci přesáhne 80 hodin, bude účtována cena 135,-Kč.

Fakultativní činnosti

 • a) Úhrada služby - vozidlo s řidičem
  Doprava ................................................................................................................................................................................17,-Kč/Km

Tento Sazebník úhrad služeb platí a je účinný od 01. 04.2024 do odvolání.

Kvalitní podzim života, z.ú.
Lenka Klestilová, ředitelka

Máte-li k naší pečovatelské službě nějaké připomínky nebo stížnosti, NAPIŠTE NÁM.

Rádi se budeme Vašimi připomínkami zabývat.

Pečovatelská služba

Smlouva o poskytování soc. služby (PDF)

Smlouva o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (PDF)

Pravidla poskytování a popis jednotlivých úkonů pečovatelské služby (PDF)

Půjčovna pomůcek

Všeobecné obchodní podmínky – půjčovna kompenzačních pomůcek 2019 (PDF)

Nájemní smlouva – půjčovna 2019 (DOCX)

Nájemní smlouva – půjčovna – dodatek 2019 (DOCX)