O nás

Kvalitní podzim života, z.ú.

Je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje péči o osoby v domácím prostředí dle zákona § 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem. Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné.

Organizace Služby KPŽ s.r.o.

je dceřinou společnosti nestátní neziskové organizace (dále jen NNO) Kvalitní podzim života, z. ú.

Služby KPŽ s.r.o. byla založena v roce 2016 za účelem zajištění rozvozu obědů s cílem podpořit svého zakladatele a podniká v oblasti poskytování úklidových služeb pro komerční objekty.

Společnost je zaměřena výhradně na rozvoz obědů a úklidové práce, avšak v krátkodobém horizontu plánuje rozšíření poskytovaných služeb o nabídku eko-produktů na vlastním e-shopu.

Společnost Služby KPŽ, s.r.o. jsou od samého začátku koncipovány jako sociální podnik tudíž na své služby či produkty mohou nabízet náhradní plnění.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Pečovatelská služba

V rámci pečovatelské služby jsou klientům poskytovány podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění tyto základní činnosti:

  1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
  2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
  3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
  4. pomoc při zajištění chodu domácnosti;
  5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Pečovatelská služba Kvalitní podzim života je registrovaná Krajským úřadem Středočeského kraje,  číslo služby 3101074.
S Krajským úřadem Středočeského kraje máme uzavřenou Smlouvu o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-0335/SOC/2020.

Smlouva o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (PDF)

Fakultativní činnosti

  • Autodoprava v rámci pečovatelské služby

Služby KPŽ s.r.o.

  • Úklidové služby pro komerční objekty
  • Rozvoz obědů
  • Nákup a prodej Eco úklidových produktů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kvalitní podzim života, z.ú.
se sídlem Hlavní 806, 251 68, Hlubočinka Sulice, IČ: 033 38 878, zapsaná v ústavním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 70, zastoupený Lenkou Klestilovou, ředitelkou, (dále jen Ústav),

a

Služby KPŽ s.r.o.
IČ: 050 02 427, se sídlem: Hlavní 806, 251 68, Hlubočinka Sulice, spis. zn. C 256364 vedená u Městského soudu v Praze, zastoupena: Lenkou Klestilovou, jednatelkou
(dále jen Služby)
společně též jako Společnosti,
jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat žadatele a uživatele sociální služby, kontaktní osoby žadatelů a uživatelů sociální služby a zaměstnance (dále také jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Společnosti, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Společností.

1.

Zákonný rámec

1.1.

Společnosti zpracovávají osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2.

Společnosti shromažďují a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2. Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů
2.1.

Zájemci o sociální službu a klienti sociální služby

 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro zpracování žádosti o poskytování sociální služby, zpracovateli ukládá zjištění těchto údajů zákon, dalším titulem zpracování je uzavíraná smlouva. Souhlas subjektu údajů není relevantní a v tomto případě se nepožaduje, a to ani u údajů citlivé povahy.
 • Společnosti shromažďují a zpracovávají osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, adresa poskytované péče, informace o svéprávnosti (zmocnění), kontakt na žadatele/klienta, kontakt na kontaktní osoby, zmocněnce a opatrovníky, druh důchodu, mimořádné výhody, státní občanství a ošetřujícího lékaře a údaj o stupni závislosti. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro vyřizování žádosti či pro samotné poskytování sociální služby, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, zpracování správných údajů pro uzavření nebo změnu smlouvy o poskytnutí sociální služby. Tyto údaje zpracovává Kvalitní podzim života, z.ú. a podkladem pro zpracování je zákon 108/2006 Sb. v platném znění a další zákonná úprava poskytování sociálních služeb.
2.2. Odběratelé obědů a úklidových a dalších služeb (fyzické osoby)
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro zpracování a vyřízení objednávek obědů, kontrolu plateb a platební kázně. Právním titulem je plnění smlouvy.
 • Společnosti shromažďují a zpracovávají osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresa pro dodání oběda, kontakt na objednatele, v případě plateb převodem číslo účtu objednatele. Tyto údaje zpracovávají Služby KPŽ a podkladem pro zpracování je zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
2.3. Zpracování osobních údajů pro účely prezentace, propagace a marketingu
 • Organizace zpracovávají osobní údaje subjektů údajů pro účely své propagace a marketingu. Titulem pro zpracování je oprávněný zájem. Souhlas se zpracováním osobních údajů se v tomto případě vyžaduje.
 • Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu fotografie, videa, zvukové záznamy a informace z biografie uživatele sociální služby, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.
 • Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adresa Organizace nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.
2.4. Zpracování osobních údajů zaměstnanců
 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění závazků organizací jako zaměstnavatele vůči státu, právním titulem zpracování je Zákoník práce a pracovněprávní předpisy. Subjektem údajů jsou současní a předchozí zaměstnanci a uchazeči o zaměstnaní. Souhlas subjektu údajů není relevantní a v tomto případě se nepožaduje.
 • Společnosti shromažďují a zpracovávají osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, údaje o vzdělání, zdravotní údaje, údaje o trestní bezúhonnosti a odborném vzdělání. Tyto údaje zpracovává Kvalitní podzim života, z.ú. i Služby KPŽ s.r.o. u svých zaměstnanců a titulem pro zpracování je zákon.
3. Zpracovatelé a příjemci
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Organizace a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli Organizace, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR. Organizace informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Organizace dále předává osobní údaje v zákonem stanovených případech subjektům tohoto typu: Česká správa sociálního zabezpečení, městský úřad, Úřad práce ČR, zdravotní pojišťovny.
4. Práva subjektu údajů
Subjektem údajů je každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje Organizace zpracovávají bez ohledu na právní titul zpracování. Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Organizací zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Organizace poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost Subjekt údajů může Organizace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Organizaci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. V případě, že se subjekt údajů domnívá, že Organizace nebo smluvní zpracovatel Organizace provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Organizace požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování. Organizace vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů a zároveň kontaktní osobou pro podávání podnětů je statutární orgán. Kontakt: Lenka Klestilová, tel.: +420 603 463 133, e-mail: klestilova.kpz@email.cz.

Vydáno ve Vestci dne 28.04.2018

Za Kvalitní podzim života, z.ú.
Lenka Klestilová, ředitelka

Za Služby KPŽ s.r.o.
Lenka Klestilová, jednatelka

Ke stažení

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Každý rok naše organizace Kvalitní podzim života, z.ú. vydává výroční zprávu, v níž naleznete představení naší organizace, důležité události daného roku, jak jsme hospodařili a kdo nám pomohl finančním darem, materiálním darem nebo službou.

Kvalitní podzim života, z.ú., Výroční zpráva za rok 2022 (vydána dne 30.06.2023) – PDF
Služby KPŽ, s.r.o., Výroční zpráva za rok 2022 (vydána dne 30.06.2023) – PDF
Kvalitní podzim života, z.ú., Výroční zpráva za rok 2021 (vydána dne 30.06.2022) – PDF
Služby KPŽ, s.r.o., Výroční zpráva za rok 2021 (vydána dne 30.06.2022) – PDF
Kvalitní podzim života, z.ú., Výroční zpráva za rok 2020 (vydána dne 30.06.2021) – PDF
Služby KPŽ, s.r.o., Výroční zpráva za rok 2020 (vydána dne 29.06.2021) – PDF
Kvalitní podzim života, z.ú., Výroční zpráva za rok 2019 (vydána dne 30.06.2020) – PDF
Služby KPŽ, s.r.o., Výroční zpráva za rok 2019 (vydána dne 15.02.2019) – PDF
Kvalitní podzim života, z.ú., Výroční zpráva za rok 2018 (30.05.2019) – PDF
Kvalitní podzim života, z.ú., Výroční zpráva za rok 2017 (05.03.2018) – PDF
Kvalitní podzim života, z.ú., Výroční zpráva za rok 2016 (vydána dne 10.04.2017) – PDF
Kvalitní podzim života, z.ú., Výroční zpráva za rok 2015 (vydána dne 30.04.2015) –  PDF