Kvalitní podzim života

Volný čas

Sledujte nás na Facebooku

Podpořili nás

Statistiky

Uživatelé
2
Články
27
Počet zobrazení
265180

Právě přítomno: 23 hostů a žádný člen

Přihlášení

Od 15.4.2016 provozujeme novou službu - půjčovnu kompenzačních a rahabilitačních pomůcek. Projekt byl realizován za podpory Nadace Olgy Havlové - Výboru dobré vůle, ČEZ, Agrofert. Objednávky zasílejte buď elektronicky na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefonicky na čísle 774 474 116, případně osobně u našich pečovatelek, pokud k Vám již docházejí. Níže najdete odkaz na náš katalog, kde najdete nabídku našich pomůcek včetně cen a také obchodní podmínky. Je zde k nahlédnutí také smlouva, která se při zapůjčení sjednává.

 

Kvalitní podzim života, z.ú.

se sídlem Vestecká 11, 252 50 Vestec, IČ: 033 38 878, zapsaná v ústavním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 70, zastoupená Lenka Klestilová, ředitelka,

vydává  Všeobecné obchodní podmínky – půjčovna kompenzačních pomůcek.

Podmínky nájmu:

 1. Kvalitní podzim života, z.ú., dále „Pronajímatel“ je podnikatelem provozujícím půjčovnu kompenzačních pomůcek.
 2. Nájemcem může být výhradně fyzická osoba starší 18 let. Výjimky povoluje ředitelka Pronajímatele. Pronajímatel má právo neuzavřít smlouvu s kteroukoliv osobou bez udání důvodu.
 3. Mezi pronajímatelem a nájemcem bude vždy bez výjimek uzavřena písemná smlouva nejpozději k datu dodání předmětu nájmu.
 4. Smluvní strany se pří uzavření nájemní smlouvy dohodnou na týdenní nebo měsíční sazbě nájemného. Nájemné se vypočte jako násobek sazby a doby nájmu. Ceník nájemného je ke stažení na http://kvalitnipodzimzivota.cz/files/cenk_-_pjovna(1).pdf
 5. Předání a převzetí předmětu nájmu si smluvní strany potvrdí. 
 6.  Pronajímatel je povinen předat nájemci předmět nájmu bezprostředně po podepsání této smlouvy. Pokud je s předáním předmětu nájmu spojena doprava nebo montáž, pronajímatel dodá nájemci věc do deseti pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy.
 7. Je-li předpokládaná doba nájmu kratší než 1 měsíc, platí se nájemné při podpisu této smlouvy.
 8. Nájemné je splatné na základě faktury vystavené pronajímatelem po ukončení každého měsíce, ve kterém nájem podle této smlouvy trval. Splatnost nájemného se sjednává v délce čtrnácti (14) dnů ode dne vystavení faktury.  Nespotřebovaná část nájemného při dřívějším vrácení předmětu nájmu se nevrací.
 9. Nájemce nesmí bez písemného souhlasu pronajímatele přenechat užívání předmětu nájmu třetí osobě.
 10. Škodu na předmětu nájmu vzniklou běžným používáním nese pronajímatel. Nájemce je povinen vznik škody pronajímateli oznámit.
 11. Pokud nájemce způsobí škodu nesprávným užíváním předmětu nájmu či pokud způsobí škodu v důsledku jiných okolností, za něž odpovídá, uhradí prokazatelnou škodu pronajímateli nájemce. Na náhradu škody bude nájemci vystavena běžná faktura.
 12. Pokud se vyskytne v průběhu užívání předmětu nájmu potřeba oprav, které nelze odstranit běžnou údržbou, je nájemce povinen tuto potřebu bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli. Pronajímatel pak zajistí provedení oprav na své náklady.
 13. Nájemní vztah zaniká:

  a)

  uplynutím doby, na kterou byl sjednán,

  b)

  písemnou dohodou smluvních stran,

  c)

  zničením předmětu nájmu, nebo

  d)

  písemnou výpovědí ze strany pronajímatele bez udání důvodů. Pronajímatel je oprávněn nájem ukončit s okamžitou účinností a žádat vrácení předmětu nájmu neprodleně po doručení výpovědi, nejpozději však do 7 dnů od doručení výpovědi. Výpověď může být doručena nájemci i formou e-mailu na e-mail uvedený v označení nájemce v úvodu této smlouvy, přičemž se má za to, že výpověď byla doručena okamžikem jejího odeslání pronajímatelem.

  d)

  písemnou výpovědí zaslanou nájemcem alespoň 5 dnů před koncem období (týden/měsíc) na adresu pronajímatele uvedenou v záhlaví nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Nájem v tomto případě končí ke konci aktuálního období.

 14. Nájemce je povinen po skončení nájmu pronajímateli předmět nájmu vrátit. Strany si předání předmětu nájmu potvrdí a uvedou případné vady přesahující běžné opotřebení a způsob, jakým budou ze strany nájemce vzniklé vady (pokud jím byly způsobeny) odstraněny.
 15. Pokud Uživatel předmět nájmu nevrátí v dohodnuté době nebo po zániku smluvního vztahu, má Poskytovatel nárok na úhradu nájemného i po zániku smluvního vztahu až do okamžiku vrácení. V případě, že nájemce věc nevrátí z jakéhokoliv důvodu do 30 dnů od ukončení nájemního vztahu, má pronajímatel nárok na úhradu pořizovací ceny věci uvedené v záhlaví.
 16. Dopravu, montáž a demontáž poskytuje nájemci externí dodavatel Radek Kubásek, tel.: 603140247.Nájemce hradí dopravu, montáž a demontáž přímo externímu dodavateli při dodání předmětu nájmu v hotovosti, a to ve výši:
  a) Montáž a demontáž:  800,- Kč/úkon, celkem 1600,- Kč.
  b) Stěhování do/z patra: 100,- Kč/patro.
  d) Doprava: do 10 km od Vestce zdarma, nad 10 km se účtuje 10,- Kč/km pro oba směry. Trasa se vypočítává podle plánovače na mapy.cz, optimální trasu volí dodavatel.
 17. Některé předměty, zejména polohovací lůžko, budou poskytnuty do nájmu jen povinnou montáží a demontáží externím dodavatelem. Externímu dodavateli se předávají vždy ve složeném stavu, přičemž bude překontrolována jejich funkčnost a teprve poté bude provedena demontáž a rozložení. 
 18. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od data vydání do odvolání
 19. Zveřejněná verze 2017/001

 

Ve Vestci dne 14.01.2017

 

Lenka Klestilová, ředitelka

v.r.

 

Všeobecné obchodní podmínky 

Katalog půjčovny kompenzačních pomůcek

Nájemní smlouva

Dodatek ke smlouvě