Kvalitní podzim života

Související články

Podpořili nás

Přihlášení

Najdete nás také zde

Statistiky

Návštěvníci
1732
Články
46
Odkazy
1
Počet zobrazených článků
165903

Slovník pojmů:

Uživatel              

- osoba, které je poskytována sociální služba


Poskytovatel  

- právnická či fyzická osoba, která má oprávnění poskytovat sociální služby je vedená v Registru poskytovatelů sociálních služebSociální služba   

- soubor činností zajištujících pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučeníDruh sociální služby   

- popis činností, které konkrétní sociální služba zajišťuje pro určitou skupinu osob v určité formě (terénní, ambulantní, pobytové)


Veřejný závazek  

- soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit


Osobní cíle uživatelů   

- přání a potřeby lidí, které se dají dosáhnout  pomocí sociální služby


Individuální plán   

- stanovený postup k dosažení osobních cílů uživatele


Cíle služby    

- vytyčené milníky poskytovatele, které si plánuje dosahovat za účelem zvyšování kvality poskytované  služby


Vnitřní pravidla                         

-  soubor dokumentů, které obsahují principy a postupy při poskytování služby. Některé vyplývají  přímo ze standardů kvality sociálních služeb, jiné si stanovuje poskytovatel.

 


 

OBSAH


Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování sociální služby
Standard č. 2: Ochrana práv osob
Standard č. 3: Jednání se zájemcem o službu
Standard č. 4: Smlouva o poskytování sociální služby
Standard č. 5: Individuální plánování a průběh sociální služby
Standard č. 6: Dokumentace o poskytované sociální službě
Standard č. 7: Stížnosti na kvalitu či způsob poskytování služby
Standard č. 8: Návaznost poskytované sociální služby na další služby
Standard č. 9: Personální zajištění
Standard č. 10: Profesní rozvoj pracovníků
Standard č. 11: Místní a časová dostupnost poskytované služby
Standard č. 12 : Informovanost o poskytované službě
Standard č. 13: Prostředí a podmínky
Standard č. 14: Nouzové a havarijní situace
Standard č. 15: Zvyšování kvality v poskytované službě
 


Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování sociální služby

Cíl
Poskytování komplexní služby, která vede k podpoře a udržení aktivního života a k prodloužení soběstačnosti našich uživatelů. 


Poslání
Vytváření klidného a bezpečného života seniorům se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Poskytujeme dostupné, kvalitní sociální služby, zaměřené na podporu fyzických a psychosociálních dovedností našich uživatelů služby. Nabízíme důstojně prožité stáří.  
Poskytování služeb vychází z osobních cílů a potřeb uživatelů a je postaveno především na vnitřních zdrojích služeb pro osoby, které potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb.


K cílům služeb vedoucím k naplnění poslání poskytované služby patří:
•    poskytování kvalitní pečovatelské služby na základě plánování, vycházející z individuálních potřeb uživatelů a poskytování co nejkvalitnější ošetřovatelské péče vzhledem k cílové skupině
•    ochrana práv uživatelů
•    vytvoření příjemného a vstřícného prostředí
•    podpora udržení co nejužšího kontaktu s rodinou a blízkými
•    podpora způsobu života, který se co nejvíce blíží dosavadnímu způsobu života uživatele
•    zajišťování možnosti využívat místní instituce
•    zajištění bezpečné a odborné služby
•    snižovaní následků nepříznivé situace klientů, pro kterou nás vyhledali
•    chránit klienty před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované služby
•    podporovat uživatele služeb v soběstačnosti
•    Zkvalitnění podpory na úkor péče uživatelů
•    vzdělávání personálu, zejména v oblasti komunikace a zvládání obtížných situací a reakcí při jednání s uživateli služeb


Veřejný závazek:
Sociální služba je veřejná.
Informace o službě je poskytována formou letáčků, na webových stránkách obce Vestce a v obecním tisku.

Princip poskytované služby
•    individuální přístup ke každému uživateli
•    zachování lidské důstojnosti
•    individualizace podpory
•    diskrétnost a flexibilita
•    bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb
•    dodržování práv klientů
•    schopnost personálu naslouchat klientovi
•    zachování a dodržování zvyků, na které je uživatel zvyklý
•    Zachování vazeb s rodinou a jeho přáteli

Cílová skupina
•    senioři
•    občané, kterým byl přiznán starobní či invalidní důchod
•    občané se zdravotním postižením
•    občané se sníženou mobilitou
•    občané, kteří potřebují v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby,
•    k zajištění svých potřeb
•    rodiny, kterým se narodily současně 3 a více dětí, a to do 4 let jejich věku


Služba není určena

a)    osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči lékaře v lůžkovém zdravotnickém zařízení
b)    osobám v akutní fázi infekčního onemocnění
c)    osobám, které by ohrožovaly sebe a své okolí
d)    osobám, které nespadají do cílové skupiny
 


Standard č. 2: Ochrana práv osob

PRÁVA UŽIVATELŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

•    právo na ochranu osobní důstojnosti
•    právo svobodně se rozhodnout
•    právo na soukromí
•    právo na vyjádření svých názorů, podání stížnosti a připomínek ke službě
•    právo realizovat své potřeby a přání
•    právo na ochranu osobních dat a údajů


Všichni zaměstnanci dbají na dodržování práv a svobod uživatelů a řídí se závaznými vnitřními předpisy Pečovatelské služby Klestilová (Kvalitní podzim života)

Právo na ochranu osobní  důstojnosti
Jakékoliv situace, při nichž dochází k zneužívání důstojnosti klienta jsou nepřípustné. Jedná se zejména o zesměšňování, ponižování, podceňování, nadřazené chování, infantilitami či přidělování přezdívek. Klient má právo na ochranu před zneužíváním a diskriminací. 

Právo svobodně se rozhodnout
Klient má právo na svobodnou volbu. Má právo na respektování svého rozhodnutí. Také podání žádosti o sociální službu a podpis Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče je projevem jeho svobodné vůle. Má možnost klást dotazy a vlastní návrhy k průběhu služby.
Respektováním svobodné volby klienta v průběhu poskytování sociální služby je podporována jeho samostatnost, soběstačnost a nezávislost na poskytované službě. Klient má právo odmítnout službu, podporu nebo pomoc.
Má právo ukončit smlouvu s pečovatelskou službou.  Má právo si vybrat činnosti, kterých se zúčastní. Klient není do činností nucen.  Má právo disponovat svým časem dle svých potřeb a přání.
Klient má právo na svobodnou volbu lékaře i lékárny.


Právo na soukromí
1.    Klepání na dveře před vstupem do pokoje klienta – při vstupu do pokoje se vždy klepe na dveře!
2.    Ochrana soukromí při provádění intimní hygieny – vzhledem k nutnosti zajistit klientovi péči je často zapotřebí pomoc a přítomnost personálu (WC, koupelna).
3.    Právo na volbu oblečení – klient má právo si zvolit oblečení dle vlastního přání.
4.    Úklid osobních věcí - jednou za měsíc se provádí velký úklid. Povinností pečovatelek je provádět úklid osobních věcí jen za účasti klienta.

Právo na vyjádření svých názorů, podání stížnosti a připomínek ke službě
Klient má právo vyjádřit svůj názor a má právo podávat stížnosti. Stížnost nebo svůj názor může klient sdělit kterémukoliv zaměstnanci domova.   Zaměstnanec postupuje dle vnitřního řádů Stížnosti, podněty, připomínky, pochvaly. Klient má právo být seznámen s řešením stížnosti.

Právo realizovat své potřeby a přání
Klient má právo sdělit své potřeby a přání v rámci individuálního plánování. Ve spolupráci klienta s klíčovým pracovníkem je stanoven postup jak tyto potřeby a přání realizovat.

Právo na ochranu osobních dat a údajů
Souhlas se zpracováním osobních dat a údajů dává žadatel již při podání žádosti o poskytnutí pečovatelské služby. Osobní údaje uživatelů jsou k dispozici pouze pečovatelkám, vrchní pečovatelce, sociálnímu pracovníku a ředitelce. Jsou evidovány pouze ty informace, které jsou potřebné. Zaměstnanci mají povinnost mlčenlivosti. Osobní spisy klientů se nesmí vynášet mimo pracoviště.

DEFINICE STŘETU ZÁJMŮ:
Střetem zájmů se rozumí situace, ve které je člověk* odpovědný dvěma nebo více různým organizacím či autoritám**, jejichž požadavky na jeho chování se více či méně zásadním způsobem rozcházejí.

* člověk = pracovník pečovatelské služby
** různé organizace či autority = vedoucí pracovník, pracovní tým, instituce/např. zdravotní služby, hygiena, instituce/, ale také vlastní pohled na to co je "správné", tedy vlastní hodnotový systém (jak má vypadat "když je uklizeno", "když je uživatel čistý", "když
se stravuje zdravě", "když dodržuje léčebný postup" atd.)

Střetem zájmů nejsou situace, kdy je vědomě ze strany organizace nebo jejich pracovníků konáno v neprospěch uživatele. Tyto situace patří do oblasti porušování práv uživatele a jsou řešeny v bodě 1. tohoto dokumentu.

Oblasti možného porušování práv klientů

Identifikace konkrétních provozních situací, v nichž by mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod uživatelů služby, včetně stanovení závazných pravidel pro jejich předcházení.

1.Pracovník vchází do pokoje, či bytu bez zaklepání.
- Pracovník musí postupovat s vědomím, že klientův pokoj, či byt je jeho soukromá zóna (uživatel nebydlí u pracovníka v práci, ale pracovník vykonává služby v pokoji či bytě uživatele), tudíž vstup pracovníka do pokoje či bytu je vždy provázen zaklepáním
a posečkáním na vyzvání ke vstupu ze strany uživatele (nebo se řídí jiným, individuálním postupem stanoveným v individuálním plánu, není li schopen uživatel pracovníka ke vstupu vyzvat v důsledku specifik své nepříznivé životní situace).


2.Manipulace s osobními věcmi klienta bez jeho souhlasu, např. při hledání průkazky pojišťovny, čistého prádla před celkovou koupelí apod.
- Je nepřípustná jakákoliv manipulace s věcmi klienta bez předchozího souhlasu. Povinností pracovníka je si vždy souhlas vyžádat a také zkoumat, zda nedělá některé věci za uživatele (může-li si je udělat sám), což by mohlo přispět k jeho zneschopňování a závislosti na službě.

3.Při výměně plen u inkontinentních klientů zůstávají dveře od pokoje/bytu otevřené, pracovník vchází do pokoje/bytu bez zaklepání.
- Pracovník musí postupovat s vědomím, že klientův pokoj/byt je jeho soukromá zóna (uživatel nebydlí u pracovníka v práci, ale  pracovník vykonává služby v pokoji uživatele), tudíž poskytování podpory při hygieně (i při výměně inkontinentních pomůcek) musí respektovat důstojnost klienta a jeho právo na absolutní soukromí při těchto činnostech.

4.Koupání dvou klientů v jedné koupelně.
- Koupání dvou klientů v jedné koupelně není přípustné!!! Případné problémy s kapacitou společných koupelen nebo pracovníků jsou včasně řešeny pomocí systému individuálního plánování a vhodně koordinovány tak, aby byly v maximální možné míře respektovány požadavky uživatele související s frekvencí a časem osobní hygieny.

5.Podpora klienta při osobní hygieně, vstávání, uléhání a dalších činnostech v rámci jeho běžného dne.
- Pracovníci musí vždy respektovat tempo klienta, smluvní ujednání, postupy uvedené v individuálním plánu a zásady poskytování služeb (podpora do výše postižení, důstojnost uživatele, podpora v běžném způsobu života - uživatel má možnost vybrat si, kdy bude vstávat, snídat, jestli chce využít plen apod.).
Pokud je pracovník z nějakého důvodu přesvědčen o tom, že např. z důvodu nedostatečného personálního zajištění služby není možné respektovat výše uvedené, neprodleně to ohlásí nadřízenému pracovníkovi a vyžádá si pokyn jak dále postupovat.

6.Jednání s klientem jako s věcí (odosobnění) - např. při hygieně, při podávání jídla apod. pracovník místo komunikace pouze udává povely v infinitivu bez oslovení a jakékoliv další komunikace.
- Pracovník poskytuje služby s vědomím, že klient často čeká na každé slovo, snaží se "lidsky profesionálně komunikovat", to znamená např. oprostit se od osobních problémů ("netahat je do práce") i v případě hrozícího vyhoření (pracovník nebo jeho nadřízený, popřípadě kolega, iniciující řešení/intervize, supervize, dovolená, přeřazení na jinou práci, změna zaměstnání apod.)

7. Klient má právo být o poskytované službě dostatečně informován, znát podmínky služby.
- S klientem je jednání o podmínkách poskytování pečovatelské služby již před podáním žádosti, popř. před sepsáním smlouvy. Klientovi je zaslán návrh Smlouvy o poskytování soc. služeb, Ceník pečovatelské služby. Při sepisování  smlouvy o poskytování pečovatelské služby jsou s klientem podmínky znovu projednány. Smlouva je čtena po jednotlivých bodech. Smlouvu lze měnit dle potřeb klienta.

8.Klient má právo na realizaci svých potřeb a přání.
- Zjišťování a plnění potřeb a přání klientů je hlavní náplní individuálního plánování. Personál zajišťuje takové naplnění potřeb a přání, která jsou v souladu s posláním a možnostmi organizace.

9.Direktivní chování
- Direktivní chování vůči klientům není pro personál přípustné – klient má právo vždy a o všem rozhodovat sám. Výjimkou pro direktivní přístup je péče o klienty s vyšším stupněm demence a péče o klienty s psychickým onemocněním, kteří již nejsou schopni rozhodovat a jednat samostatně.
Klient je vhodným způsobem instruován, co právě teď má konat – jednoduchými direktivními příkazy, které je schopen pochopit a které mu pomáhají orientovat se v dané situaci.

10.Zesměšňování klienta, ponižování klienta
- Klient má právo na respektování své důstojnosti.
V případě, že klient upozorní na handicap jiného klienta v hanlivém tónu před ostatními klienty či před veřejností, promluvíme s klientem o nevhodnosti jeho chování. Rozhovor vedeme bez přítomnosti ostatních klientů.
Personál přistupuje ke klientovi v souladu s Etickým řádem. Nesmí se o klientovi vyjadřovat v hanlivém tónu a chovat se nadřazeně. V případě takového nepatřičného jednání je personál upozorněn na nevhodnost svého chování, závažnější přestupky lze řešit v rámci pracovně-právních předpisů.

11.Infantilizace
- Personál nejedná s klientem jako s malým dítětem. Pro personál je klient partnerem. Klient je dospělý člověk se všemi svými právy. Personál dodržuje zásady komunikace s klientem – nepoužívá zdrobněliny

 Pokud se vyskytnou v rámci poskytování služeb další konkrétní situace, ve kterých by mohlo dojít k porušení práv uživatele, které výše identifikovány nejsou, platí pravidlo, že pracovník, který situaci identifikuje, dá podnět nadřízenému ke stanovení pravidel
do tohoto dokumentu.


Postup při řešení porušení základních lidských práv a svobod klientů:

•    okamžitá náprava doprovázená omluvou klientovi, klient si může podat stížnost
•    podrobná analýza situace nadřízeného pracovníka se zaměstnancem i klientem, příp. jeho zákonným zástupcem, a nastolení nápravy
•    řešení konkrétní situace v kolektivu pracovníků a hledání účinného preventivního řešení
•    rozhodnutí o nápravě, selže-li rozhodnutí přímého nadřízeného pracovníka
•    písemné napomenutí pracovníka ředitelkou a sjednání nápravy
•    finanční postih pracovníka a sjednání nápravy
PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ DARŮ

Základní ustanovení:
Darováním se rozumí situace, kdy je obdarována organizace nebo její pracovník a dar přijme.
Dary mohou být finanční a věcné, malé i velké hodnoty.
Dárcem může být fyzická i právnická osoba.
Obdarovaným může být za dodržení níže uvedených pravidel organizace i pracovník.

Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci organizace není darem myšlen pouze dar sponzorský, ale i drobné dary od uživatelů a jejich blízkých osob. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast eticky velmi citlivou a o oblast, která podléhá i specifickým požadavkům některých zákonných norem, jsou stanovena tato pravidla, která jasně vymezují způsob nakládání s dary v organizaci a jsou závazná pro všechny pracovníky organizace.

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ DARŮ

Způsob poskytnutí finančního daru:
1.    v hotovosti do pokladny nebo převodem z účtu na účet
2.    poštovní poukázkou na účet nebo adresu Pečovatelské služby Klestilová

Dárce je vyzván k uzavření darovací smlouvy.
Obsah darovací smlouvy:
-    smluvní strany
-    předmět smlouvy
-    účel použití
-   výše daru
-    prohlášení dárce o dobrovolnosti poskytnutí daru
-    prohlášení obdarovaného a o přijetí daru a zavázání se k použití daru pouze k účelu,
k němuž byl poskytnut
-    způsob poskytnutí daru


PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ DARŮ PRACOVNÍKY
1.    Pracovník nikdy dary nevyžaduje, ani jimi nepodmiňuje úkony nebo kvalitu poskytovaných služeb
2.    Pracovník  nikdy nepřijímá žádné finanční dary, ani dary nefinanční, které jsou hmotně významné. Pokud je mu takový dar nabídnut, odkáže potencionálního dárce na vedení organizace s nabídkou možnosti sepsání sponzorské smlouvy a darování finanční částky
na podporu činnosti organizace.
3.    Pokud je pracovníkovi nabídnut hmotně nevýznamný dar, pokusí se jej odmítnout (uvede například, že je za tuto práci již placen, a že si nabídky váží a stačí mu ústní ocenění dárce). Pokud je dárce nadále neodbytný, nebo by hrozilo, že se urazí, popřípadě nepřijetí daru vyvolá v dárci různé domněnky o tom, proč si pracovník pozornost nechce vzít (štítí se mne, jsme mu lhostejný apod.), pracovník dar přijme a pokusí se je využít (bez zpětné identifikace dárce) např. v aktivitách s dalšími uživateli (káva, bonboniéra, sušenky apod.)
4.    Hmotně nevýznamným darem se rozumí např. sušenky, káva, bonbóny, drobné dekorativní předměty, výrobky uživatelů atd. Orientační hodnota a ekvivalent hodnoty daru vyjádřený v penězích je částka do 100,-Kč
5.    Hmotně nevýznamné dary nelze v žádném případě přijímat často, opakovaně nebo pravidelně (sáček kávy každý týden, sušenky každý den apod.)

VĚCNÉ DARY
Za Pečovatelskou službu Klestilová je oprávněna přijímat dary majitelka anebo její zmocněnec.
Převzetí daru je firma povinna zaúčtovat v souladu s platnými právními předpisy.
Při nedodržení postupu přijímání darů bude pracovník na tento nedostatek upozorněn, pokud stále bude příjem darů porušován, hrozí pracovníkovi snížení pracovního ohodnocení, důtka atd.
 

 

Standard č. 3: Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o sociální službu

Právní předpisy k podání a vyřízení žádosti o poskytnutí sociální služby:

•    zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
•    vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení o sociálních službách, v platném znění
•    zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách


Pravidla:

Poskytovatel má písemně zpracována „Vnitřní pravidla pro poskytování služby sociální péče - terénní pečovatelské služby“ (viz příloha č. 3) a podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

•    poskytování informací zájemcům o sociální službu, o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby
•    projednávání požadavků, očekávání a osobních cílů se zájemcem o sociální službu
•    pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu

Opatření:

„Vnitřní pravidla pro poskytování služby sociální péče - terénní pečovatelské služby“
obsahují zásady pro poskytování kvalitních služeb v souladu s principy, které si pečovatelská služba stanovila tak, aby bylo naplněno její poslání. Jsou závazná jak pro uživatele využívající terénní službu sociální péče, tak pro zaměstnance zajišťující pečovatelskou službu.

•    Zájemce o službu sociální péče musí podat žádost o pečovatelskou službus vlastnoručním podpisem či podpisem jeho zákonného zástupce na předepsaném tiskopise (viz příloha č. 1). O zprostředkování pečovatelské služby si může zájemce požádat osobně nebo telefonicky u vedoucí. Po obdržení tiskopisu případně po osobním nebo telefonickém kontaktu je zahájeno sociální šetření v domácnosti žadatele resp. domluven termín. Pověřená pracovnice je zodpovědná za řádné informování zájemce o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby. Zájemce obdrží přehled a ceník poskytovaných služeb, který shrnuje možnosti, podmínky a způsoby poskytované sociální služby.

•    Se zájemcem jsou projednány jeho očekávání a osobní cíle, je mu  sděleno zda poskytovaná sociální služba může tato očekávání naplnit a zda odpovídá její zaměření tomu, co zájemce požaduje. Pokud pověřená pracovnice zjistí, že očekávání zájemce nejsou v rozporu s poskytovanou sociální službou a zájemce spadá do cílové skupiny, které se sociální služba poskytuje, obdrží tiskopis žádosti o poskytování sociální služby, pokud jej ještě nevyplnil.

•    Zájemce o službu se přijímá na základě písemné žádosti a na základě osobního jednání se zájemcem o službu nebo s jeho zákonným zástupcem.

•    Po posouzení žádosti, zhodnocení stavu, sociálním a zdravotním šetření se, v případě splnění podmínek pro poskytování pečovatelské služby, sepíše Smlouva mezi poskytovatelem sociální služby a uživatelem této služby (viz příloha č. 2).

•    Pravidla pro odmítnutí zájemce o sociální službu, případně odmítnutí žádosti žadatele se řídí § 91, odst. 3, zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Uživatel je informován, že pečovatelská služba se neposkytuje:

•    občanům s infekčním či přenosným onemocněním
•    občanům v karanténě
•    občanům závislým na návykových látkách a v akutní fázi intoxikace
•    občanům v akutním stádiu psychického onemocnění

Uživatel je informován, že důvodem k ukončení či přerušení poskytování pečovatelské služby ze strany poskytovatele je:

•    Jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší než 1 měsíc.
•    Jestliže uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které vyplývají z vnitřních pravidel poskytovatele pro poskytování služby sociální péče – terénní pečovatelské služby.
•    Jestliže se uživatel chová k fyzické osobě, kterou poskytovatel pověřil plněním služeb dohodnutých ve smlouvě takovým způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.
•    Služba se neposkytuje při karanténě pro podezření z nákazy přenosnou či infekční chorobou a při onemocnění nakažlivou chorobou vyžadující izolaci, uživatelům závislým na návykových látkách a v akutní fázi intoxikace a občanům v akutním stádiu psychického onemocnění.
•    Jestliže uživatel neoznámí poskytovateli změny ve výši příjmu nejpozději do 8 dnů poté, kdy se osoba o této změně dozvěděla.


Uživatel je informován, že důvod k ukončení či přerušení poskytování pečovatelské služby ze strany uživatele je:

•    Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná. Výpovědní lhůta pro výpověď danou osobou činí 5 dní.Přílohy:
č. 1 – Žádost o poskytování pečovatelské služby
č. 2 – Smlouva o poskytování pečovatelské služby
č. 3 – Vnitřní pravidla pro poskytování sociální péče – terénní pečovatelské služby